Seznam setů

kliknutím na kód setu zobrazíte všechny laboratoře autorizované na daný set
KódNázev setupočet aut. laboratoří
A1Odběr vzorků a vyšetření stálosti jakosti pitné vody v rozsahu kráceného rozboru0
A2Odběr vzorků a vyšetření jakosti pitné a teplé vody v rozsahu úplného rozboru0
A3Odběr vzorků a vyšetření jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě 0
A4Odběr vzorků a vyšetření jakosti vody v umělých koupalištích a saunách a v jejich zdrojích0
B1Vyšetření biologických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb0
B2Měření prašnosti a chemických látek ve vnitřním prostředí staveb1
B3Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb4
B4Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb4
B5Zjišťování a měření parametrů denního osvětlení vnitřního prostředí staveb vyjma jasu1
B6Zjišťování a měření parametrů umělého osvětlení vnitřního prostředí staveb vyjma jasu2
B7Měření jasů v zorném poli a na místech zrakové práce vnitřního prostředí staveb0
B8Zjišťování oslnění ve vnitřním prostředí staveb0
C1Odběr vzorků a vyšetření mikrobiální kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch0
C2Odběr vzorků a vyšetření parazitární kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch0
C3Odběr vzorků a vyšetření chemické kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch0
D1Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou1
E1Kontrola účinnosti prováděné dezinfekce povrchů , předmětů nebo rukou personálu pomocí stěrů, otisků a oplachů2
E2Kontrola účinnosti používaných dezinfekčních prostředků mikrobiologickou metodou1
E3Kontrola účinnosti používaných dezinfekčních prostředků chemickými metodami0
E4Kontrola a testování sterility zdravotnických prostředků1
E5Kontrola dezinfekční účinnosti dezinfekčních přístrojů biologickými a nebiologickými indikátory1
E6Kontrola sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace8
F1Odběry vzorků pro vyšetření zdravotní nezávadnosti pokrmů0
F2Vyšetření mikrobiologické nezávadnosti pokrmů0
F3Vyšetření pokrmů na přítomnost bakteriálních toxinů a mykotoxinů0
F4Fyzikálně-chemické vyšetření pokrmů0
F5Vyšetření senzorické nezávadnosti pokrmů0
G01Měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru (ustálený hluk, proměnný hluk, vysoce impulsní hluk, vysokoenergetický impulsní hluk)22
G02Měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb (ustálený hluk, proměnný hluk)27
G03Měření infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku0
G04Měření doby dozvuku11
G05Měření hluku z leteckého provozu6
G06Měření hluku v pracovním prostředí A0
G07Měření hluku v pracovním prostředí B16
G08Měření hluku v pracovním prostředí C6
G09Měření vibrací přenášených na člověka A1
G10Měření vibrací přenášených na člověka B7
G11Měření vibrací přenášených na člověka C3
G12Zjišťování a měření parametrů elektrického a magnetického pole a elektromagnetického záření v rozsahu frekvencí od 0 Hz do 100 kHz (statických a nízkofrekvenčních polí)0
G13Zjišťování a měření parametrů elektromagnetického záření v rozsahu frekvencí od 100 kHz do 300 GHz (radiofrekvenčního záření)0
G14Měření parametrů optického záření nelaserových technologických zdrojů0
G15Měření parametrů elektromagnetického záření laserů pracujících na frekvenci do 1,7 . 1015 Hz0
H01Zjišťování a měření parametrů denního osvětlení v pracovním prostředí vyjma jasu1
H02Zjišťování a měření parametrů umělého osvětlení v pracovním prostředí vyjma jasu1
H03Měření jasů v zorném poli a na místech zrakové práce v pracovním prostředí0
H04Zjišťování oslnění v pracovním prostředí0
H05Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí9
H06Odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí7
H07Vzorkování aerosolů v pracovním prostředí2
H08Stanovení anorganických látek v aerosolech z pracovního prostředí0
H09Stanovení organických látek v aerosolech z pracovního prostředí0
H10Měření koncentrací škodlivin na pracovištích přímo měřícími přenosnými analyzátory a detektory in situ1
H11Vzorkování plynných škodlivin v pracovním prostředí3
H12Stanovení plynných škodlivin ve vzorcích z pracovního prostředí1
I01Vyšetření organických ukazatelů v moči anebo krvi0
I02Vyšetření anorganických ukazatelů v moči anebo krvi0
I03Vyšetření identifikace látek v lidském biologickém materiálu nebo vydechovaném vzduchu pro potřeby hodnocení expozice0
I04Vyšetření chromozomálních aberací u osob profesionálně i neprofesionálně exponovaných faktorům s genotoxickým účinkem0
I05Vyšetření mutagenních vlastností složek životního a pracovního prostředí, látek a biologického materiálu0
I06Vyšetření biomarkerů vnímavosti (citlivosti)–genetický polymorfismus0
I07Měření a posouzení celkové fyzické zátěže12
I07xMěření a pozouzení celkové fyzické zátěže 2
I08Měření a posouzení lokální svalové zátěže12
I08xMěření a posouzení lokální svalové zátěže2
I09Ergonomie pracovního místa12
I09xErgonomie pracovního místa2
I10Měření a posouzení tepelné zátěže3
I11Posouzení psychické zátěže z hlediska faktorů práce1
I12Posouzení odezvy organismu na psychickou pracovní zátěž0
I13xMěření a posouzení zatížení bederní páteře - šetření N z P1

Zpět na výběr odborného zaměření