Laboratoře autorizované pro set I05

Vyšetření mutagenních vlastností složek životního a pracovního prostředí, látek a biologického materiálu

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří