zpět na seznam osvědčených laboratoří
Kód Název
A1 Odběr vzorků a vyšetření stálosti jakosti pitné vody v rozsahu kráceného rozboru
A2 Odběr vzorků a vyšetření jakosti pitné a teplé vody v rozsahu úplného rozboru
A3 Odběr vzorků a vyšetření jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě
A4 Odběr vzorků a vyšetření jakosti vody v umělých koupalištích a saunách a v jejich zdrojích
B1 Vyšetření biologických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb
B2 Měření prašnosti a chemických látek ve vnitřním prostředí staveb
B3 Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb
B4 Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb
B5 Zjišťování a měření parametrů denního osvětlení vnitřního prostředí staveb vyjma jasu
B6 Zjišťování a měření parametrů umělého osvětlení vnitřního prostředí staveb vyjma jasu
B7 Měření jasů v zorném poli a na místech zrakové práce vnitřního prostředí staveb
B8 Zjišťování oslnění ve vnitřním prostředí staveb
C1 Odběr vzorků a vyšetření mikrobiální kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch
C2 Odběr vzorků a vyšetření parazitární kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch
C3 Odběr vzorků a vyšetření chemické kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch
D1 Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou
E1 Kontrola účinnosti prováděné dezinfekce povrchů , předmětů nebo rukou personálu pomocí stěrů, otisků a oplachů
E2 Kontrola účinnosti používaných dezinfekčních prostředků mikrobiologickou metodou
E3 Kontrola účinnosti používaných dezinfekčních prostředků chemickými metodami
E4 Kontrola a testování sterility zdravotnických prostředků
E5 Kontrola dezinfekční účinnosti dezinfekčních přístrojů biologickými a nebiologickými indikátory
E6 Kontrola sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace
F1 Odběry vzorků pro vyšetření zdravotní nezávadnosti pokrmů
F2 Vyšetření mikrobiologické nezávadnosti pokrmů
F3 Vyšetření pokrmů na přítomnost bakteriálních toxinů a mykotoxinů
F4 Fyzikálně-chemické vyšetření pokrmů
F5 Vyšetření senzorické nezávadnosti pokrmů
G01 Měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru (ustálený hluk, proměnný hluk, vysoce impulsní hluk, vysokoenergetický impulsní hluk)
G02 Měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb (ustálený hluk, proměnný hluk)
G03 Měření infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku
G04 Měření doby dozvuku
G05 Měření hluku z leteckého provozu
G06 Měření hluku v pracovním prostředí A
G07 Měření hluku v pracovním prostředí B
G08 Měření hluku v pracovním prostředí C
G09 Měření vibrací přenášených na člověka A
G10 Měření vibrací přenášených na člověka B
G11 Měření vibrací přenášených na člověka C
G12 Zjišťování a měření parametrů elektrického a magnetického pole a elektromagnetického záření v rozsahu frekvencí od 0 Hz do 100 kHz (statických a nízkofrekvenčních polí)
G13 Zjišťování a měření parametrů elektromagnetického záření v rozsahu frekvencí od 100 kHz do 300 GHz (radiofrekvenčního záření)
G14 Měření parametrů optického záření nelaserových technologických zdrojů
G15 Měření parametrů elektromagnetického záření laserů pracujících na frekvenci do 1,7 . 1015 Hz
H01 Zjišťování a měření parametrů denního osvětlení v pracovním prostředí vyjma jasu
H02 Zjišťování a měření parametrů umělého osvětlení v pracovním prostředí vyjma jasu
H03 Měření jasů v zorném poli a na místech zrakové práce v pracovním prostředí
H04 Zjišťování oslnění v pracovním prostředí
H05 Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí
H06 Odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí
H07 Vzorkování aerosolů v pracovním prostředí
H08 Stanovení anorganických látek v aerosolech z pracovního prostředí
H09 Stanovení organických látek v aerosolech z pracovního prostředí
H10 Měření koncentrací škodlivin na pracovištích přímo měřícími přenosnými analyzátory a detektory in situ
H11 Vzorkování plynných škodlivin v pracovním prostředí
H12 Stanovení plynných škodlivin ve vzorcích z pracovního prostředí
I01 Vyšetření organických ukazatelů v moči anebo krvi
I02 Vyšetření anorganických ukazatelů v moči anebo krvi
I03 Vyšetření identifikace látek v lidském biologickém materiálu nebo vydechovaném vzduchu pro potřeby hodnocení expozice
I04 Vyšetření chromozomálních aberací u osob profesionálně i neprofesionálně exponovaných faktorům s genotoxickým účinkem
I05 Vyšetření mutagenních vlastností složek životního a pracovního prostředí, látek a biologického materiálu
I06 Vyšetření biomarkerů vnímavosti (citlivosti)–genetický polymorfismus
I07 Měření a posouzení celkové fyzické zátěže
I07x Měření a pozouzení celkové fyzické zátěže
I08 Měření a posouzení lokální svalové zátěže
I08x Měření a posouzení lokální svalové zátěže
I09 Ergonomie pracovního místa
I09x Ergonomie pracovního místa
I10 Měření a posouzení tepelné zátěže
I11 Posouzení psychické zátěže z hlediska faktorů práce
I12 Posouzení odezvy organismu na psychickou pracovní zátěž
I13x Měření a posouzení zatížení bederní páteře - šetření N z P
I Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
II Hodnocení zdravotních rizik expozice neionizujícího záření
III Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí
IV Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v prostředí
V Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v potravinách a pokrmech
VI Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v potravinách a pokrmech